Мої пропозиції щодо оновлення Порядку підготовки аспірантів

МОН розробив проект змін до порядку підготовки аспірантів.

У цьому зв’язку мої пропозиції редакційно — нижче. Суть пропозицій:

 1. Укладається індивідуальний договір про підготовку аспіранта, що визначає права, обов’язки та відповідальність сторін.
 2. Аспірант має рік після вступу для того, щоб підготувати розгорнуту дослідницьку пропозицію, і ще час, щоб провести її по бюрократії. Це замість затвердження назви теми дисертації майже одразу після вступу.


Зауваження та пропозиції

до проекту постанови «Про внесення змін, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261»

 1. У параграфі 2 абзацу 10 слова «протягом двох місяців» замінити словами «протягом п’ятнадцяти місяців».
 2. Редакцію абзацу першого пункту 24 не змінювати, виключити текст «та затверджується тема дисертації з обраної спеціальності, яка може бути уточнена на етапі визначення готовності дисертації до захисту» з проекту постанови.
 3. Доповнити абзац 24 параграфом сьомим такого змісту:
  «Між вищим  навчальним закладом (науковою установою), науковим керівником (науковими керівниками) та аспірантом (ад’юнктом) укладається письмовий договір про підготовку аспіранта (ад’юнкта), що визначає права, обов’язки та відповідальність сторін».
 4. З параграфів третього і четвертого абзацу 24 слова «як правило» виключити.
 5. Параграф 3 абзацу 26 викласти в редакції:
  «Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури (ад’юнктури) є основою для формування аспірантом (ад’юнктом) індивідуального навчального плану, який погоджується з науковим керівником та затверджуються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) або вченою радою відповідного структурного підрозділу протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури (ад’юнктури).»
 6. З параграфа 3 абзацу 29 слова «і є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури (ад’юнктури)» виключити.
 7. Доповнити абзац 29 параграфами 4 і 5 такого змісту:
  «Упродовж чотирнадцяти місяців після вступу до аспірантури (ад’юнктури) аспірант (ад’юнкт) представляє та захищає дослідницьку пропозицію, що містить критичний огляд наукових праць за напрямом дослідження, дослідницьку гіпотезу, розгорнутий план пропонованого дослідження, у порядку, встановленому вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи). За підсумками захисту дослідницької пропозиції вчена рада навчального закладу (наукової установи) або вчена рада відповідного структурного підрозділу затверджує тему дисертації з обраної спеціальності та індивідуальний план наукової роботи.
  Аспірант (ад’юнкт) має право змінювати свій індивідуальний план наукової роботи за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується вченою радою.».

Євген Ніколаєв

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.